Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

Strategaeth Gaffael Sefydliadau

Strategaeth gaffael yw’r modd y bydd polisi caffael yn cael ei weithredu. Mae’n ymwneud yn y bôn â threfnu adnoddau a datblygu prosesau a sgiliau er mwyn sicrhau bod caffael yn cyfrannu gymaint ag sy’n bosibl at gyflawni nodau busnes. Cynllun newid yw’r strategaeth gaffael yn aml mewn gwirionedd.

Dylai pob sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru lunio strategaeth gaffael:

• Sy’n datgan sut y bydd gwaith caffael yn digwydd er mwyn cyflawni amcanion y Rhaglen Lywodraethu, Datganiad Polisi Caffael Cymru 2015 sydd wedi’i ddiweddaru, ac unrhyw rai o amcanion polisi’r sefydliad.
• Sy’n egluro sut y mae polisi caffael y sefydliad yn hybu datblygu cynaliadwy.
• Sy’n egluro sut y bydd y sefydliad yn sicrhau bod caffael yn cael ei drin fel mater trawsbynciol yn fewnol a sut y bydd y sefydliad yn cydweithio ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.
• Sy’n rhwymo’r sefydliad i adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y strategaeth.
• Sy’n rhwymo’r sefydliad i gyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol cyffredin.

Dyma’r adnoddau a fydd yn helpu i fonitro perfformiad sefydliad, sicrhau bod sefydliad yn gwella’n barhaus, a chofnodi’r manteision a gyflawnir:

• Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu i ymgorffori datblygu cynaliadwy, gan sicrhau bod caffael yn cael ei droi’n fater trawsbynciol, a byddant yn eich galluogi i gynnal adolygiadau blynyddol o’ch strategaeth gaffael.
• Canllaw Budd i’r Gymuned ac Adnodd Mesur Budd i’r Gymuned 
Close

 

 


 

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau