Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

Gwerth Cymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol – yn gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Gwerth Cymru

Gwerth Cymru yw’r is-adran yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am hybu arfer gorau ym maes caffael ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn egluro’r egwyddorion y dylai caffael cyhoeddus ledled Cymru gael ei seilio arnynt. Mae rôl Gwerth Cymru yn cynnwys:

• Pennu polisi caffael cyhoeddus ac arwain y gwaith o weithredu Datganiad Polisi Caffael Cymru, er enghraifft drwy hybu’r gwaith o sicrhau Budd i’r Gymuned.
• Hybu gwasanaethau caffael electronig.
• Creu a hybu amodau ar gyfer cydweithredu.
• Gwella capasiti a sgiliau proffesiynol ar draws y gymuned gaffael yng Nghymru drwy ddatblygiad proffesiynol.
• Ei gwneud yn haws i fusnesau weithio gyda’r sector cyhoeddus yng Nghymru.
 
Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Cafodd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ei lansio gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth a’r Gweinidog Llywodraeth Leol ym mis Tachwedd 2013. Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn sefydliad sy’n cael ei letya gan Lywodraeth Cymru ac sy’n gweithredu ar ran y sector cyhoeddus cyfan. Sue Moffat yw Cyfarwyddwr y Gwasanaeth ac mae amcanion y Gwasanaeth yn cynnwys:


• Darparu contractau a fframweithiau ‘Cymru gyfan’ ar gyfer categorïau o wariant cyffredin ac ailadroddus
• Defnyddio arfer gorau ym maes caffael ac arbenigedd ym maes rheoli categorïau i sicrhau arbedion blynyddol o £25 miliwn pan fydd yn hollol weithredol, drwy drefniadau cydweithredu a chysondeb â’r egwyddor “Prynu Unwaith i Gymru”
• Hybu Datganiad Polisi Caffael Cymru mewn modd amlwg.

Mae gan Gwerth Cymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol berthynas sy’n golygu eu bod yn cydweithio’n agos â’i gilydd a’u bod yn ategu ei gilydd, ac maent yn trafod materion gweithredol a materion yn ymwneud â pholisi’n barhaus.

 

 

 

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau