Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

Y Bwrdd Caffael

Mae’r Bwrdd Caffael yn sicrhau bod arfer gorau yn cael ei roi ar waith ym maes polisi caffael cyhoeddus yng Nghymru.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob cwr o’r sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y GIG, addysg uwch ac addysg bellach, yr heddlu a gwasanaethau tân.

Bydd y Bwrdd Caffael yn canolbwyntio ar sicrhau bod y 10 o egwyddorion caffael sydd wedi’u nodi yn Natganiad Polisi Caffael Cymru yn cael eu mabwysiadu gan bob un o sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Gellir cael gafael ar ragor o wybodaeth am y Bwrdd Caffael drwy ddilyn y ddolen gyswllt ganlynol:

http://llyw.cymru/topics/improvingservices/bettervfm/procurement-board/?lang=cy

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau