Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Llunio strategaeth gaffael a sicrhau ymrwymiad ar y lefel uchaf.

Canlyniadau allweddol

  • Strategaeth effeithiol sy’n adlewyrchu egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru ac sy’n nodi proses gaffael glir.

Argymhellir y dylai pob sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru gael strategaeth gaffael ysgrifenedig a gymeradwyir gan Fwrdd y sefydliad.

Yn yr adran hon gallwch gael gafael ar y wybodaeth ganlynol:

• cyfeiriad at Bolisi Llywodraeth Cymru, sy’n allweddol ac sy’n dylanwadu ar strategaethau caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru
• Datganiad Polisi Caffael Cymru 2015, sydd wedi’i ddiweddaru, a’r modd y mae’n berthnasol i’ch sefydliad chi
• canllawiau penodol ynghylch ymgorffori egwyddorion hanfodol e-gaffael a datblygu cynaliadwy mewn strategaeth ar gyfer eich sefydliad chi.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech anfon ebost i VWPolicy@gov.wales

 

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau