Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Meini prawf dewis

Os ydych yn bwriadu cynnal eich ymarfer caffael trwy’r Weithdrefn Gyfyngedig, Deialog Gystadleuol neu Bartneriaeth Arloesi neu drwy’r Weithdrefn gystadleuol gydag elfen o gyd-drafod, bydd angen i chi bennu’r meini prawf a fydd yn berthnasol wrth ddewis cyflenwyr i’w gwahodd i dendro/cymryd rhan/cyd-drafod. Eir i’r afael â hynny yn y cam dewis / cyn cymhwyso sy’n perthyn i ymarfer caffael.

Mae Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn egluro’r rhesymau ar gyfer gwaharddiadau gorfodol a dewisol, sy’n golygu bod modd gwahardd cynigwyr o’r broses gaffael os ydynt wedi cyflawni troseddau penodol. Dylech nodi bod Rheoliadau 2015 hefyd yn cynnwys darpariaethau newydd ynghylch hunanlanhau – rhaid i gynigwyr gael cyfle i ddangos unrhyw waith hunanlanhau y maent wedi’i gyflawni, cyn i unrhyw benderfyniadau gael eu gwneud ynghylch eu gwahardd – bydd angen ymdrin â phob achos yn unigol.

Mae Gwerth Cymru, mewn cydweithrediad â’r sector cyhoeddus yng Nghymru, wedi datblygu canllawiau a chyfres o gwestiynau SQuID, sy’n ceisio symleiddio a safoni’r cam dewis mewn ymarfer caffael a’i wneud yn fwy tryloyw ar yr un pryd (rhoddir sylw mwy manwl i hyn dan y pennawd ‘Dewis cyflenwyr’ yn yr adran ‘Tendro a Chyflwyno Cynigion'.

Mae Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn rhoi manylion meini prawf dewis y gellir eu defnyddio, os ydynt yn berthnasol i’r gwaith o gyflawni’r contract. Yn gryno, dan y Rheoliadau gall y meini prawf dewis ymwneud â’r canlynol:-

• addasrwydd i ymgymryd â gweithgarwch proffesiynol
• gwybodaeth am statws economaidd ac ariannol cyflenwyr
• gwybodaeth am allu technegol neu broffesiynol cyflenwyr.

Gellir gofyn am wybodaeth atodol, cyhyd â’i bod yn ymwneud â’r tri maes uchod. Ni ddylai cwestiynau a ofynnir yn ystod y cam dewis gael eu gofyn eto yn ystod y cam dyfarnu.

Mae Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn cynnwys dyletswydd benodol newydd ynghylch ‘cymesuredd’, yn ogystal â dyletswydd i drin cyflenwyr yn gyfartal a sicrhau arfer anwahaniaethol a thryloywder. Felly, dylai prynwyr ofalu bod unrhyw ofynion a bennir ganddynt yn gymesur ac yn seiliedig ar risg, sy’n unol â dull gweithredu SQuID y mae Gwerth Cymru wedi bod yn ei hyrwyddo ers nifer o flynyddoedd.

Dylid nodi hefyd bod Rheoliadau 2015 yn rhoi cap ar y gofynion o ran trosiant, sef dwywaith gwerth y contract, er mwyn peidio â chau cwmnïau llai o faint a chwmnïau yn y trydydd sector allan o’r broses.

Mae Gwerth Cymru wedi llunio canllawiau ynghylch ‘Meini Prawf ar gyfer Dewis, Llunio Rhestr Fer a Dyfarnu Contract’ sy’n rhoi mwy o wybodaeth am yr agwedd hon.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau