Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Strwythur rheoli prosiect

Fel rheol bydd ymarferion caffael cymhleth yn ymwneud ag amrywiaeth o randdeiliaid, ac yn effeithio ar amrywiaeth o randdeiliaid, y bydd ganddynt fudd yng nghanlyniad y prosiect.

Felly dylid sefydlu strwythur priodol i reoli’r prosiect, sy’n cynrychioli buddiannau’r holl randdeiliaid. Gall hynny helpu i sicrhau dull o gyfathrebu â’r holl randdeiliaid sydd â budd yn y broses a sicrhau bod yr holl benderfyniadau a wneir drwy gydol y broses gaffael yn cael eu cyfleu a’u gweithredu’n effeithiol.

Wrth sefydlu strwythur rheoli prosiect, bydd angen ystyried yr aelodaeth a’r rolau a’r cyfrifoldebau’n ofalus er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu cynrychioli a bod gofynion y defnyddwyr yn cael eu bodloni. Dylai’r cynrychiolwyr gynnwys arbenigwyr priodol o grwpiau mewnol o randdeiliaid, yn dibynnu ar natur y contract, ee swyddog adfywio, rheolwr fflyd, Swyddog Cydraddoldebau, Swyddog y Gymraeg, rheolwr amgylcheddol, a mewnbwn arbenigol tebyg gan grwpiau allanol perthnasol.

PRINCE2 yw’r safon a gaiff ei chydnabod ym maes rheoli prosiect, ac mae’n egluro opsiynau ar gyfer strwythurau rheoli prosiect ac ar gyfer rolau a chyfrifoldebau. Mae gwybodaeth bellach am PRINCE2 ac arfer gorau ym maes rheoli prosiect i’w gweld ar wefan Swyddfa’r Cabinet.

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau