Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Caffael islaw’r trothwy ar gyfer proses gystadleuol

Dylech geisio defnyddio unrhyw gontractau neu gytundebau sydd ar waith eisoes i gyflenwi’r nwyddau/gwasanaethau y mae arnoch eu hangen. Mae manylion y fframweithiau sydd ar gael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i gyrff yn y sector cyhoeddus yng Nghymru i’w gweld trwy glicio yma.

Os ydych wedi gweld bod gofyniad pendant a bod y gofyniad hwnnw islaw’r trothwyon ar gyfer ymarfer caffael cystadleuol yn eich sefydliad, dylech gyfeirio at eich gweithdrefnau caffael gweithredol lleol chi a’ch rheolau a’ch cyfarwyddiadau ariannol sefydlog sy’n pennu’r gwerthoedd y dylid gofyn am ddyfynbrisiau a thendrau ar eu cyfer.

Caiff pob ymarfer caffael yng Nghymru, waeth beth fo’i werth, ei lywio gan Ddatganiad Polisi Caffael Cymru 2015 sydd wedi’i ddiweddaru ac a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 9 Mehefin 2015. Mae’r Datganiad Polisi yn mynnu y dylai pob contract sy’n werth dros £25,000 gael ei hysbysebu ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau ei fod yn agored ac yn dryloyw, ac mae’n mynnu y dylid defnyddio dull gweithredu cymesur.

Yng Nghymru gall defnyddio’r cyfleuster Cais am Ddyfynbris a’r cyfleuster Hysbysiad nad yw’n ymddangos yn yr OJEU ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion hyn.

Dylech nodi na ddylai’r cyfleuster Cais am Ddyfynbris gael ei ddefnyddio i hysbysebu cyfleoedd i gynnig am gontractau sy’n werth mwy na £25,000. Mae cystadleuaeth agored a hygyrch yn ofynnol ar gyfer contractau o’r fath, yn unol â’r Datganiad Polisi, ac nid yw hynny’n bosibl drwy’r swyddogaeth Cais am Ddyfynbris, dim ond drwy’r cyfleuster Hysbysiad nad yw’n ymddangos yn yr OJEU. 

Cysylltwch â’ch Adran Gaffael leol i gael canllawiau pellach ynghylch gofynion sydd islaw’r trothwyon caffael a ddirprwywyd neu i gael gwybodaeth am unrhyw gontractau a allai fod ar waith yn barod ar gyfer y nwyddau neu’r gwasanaethau dan sylw.

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau