Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Ymchwil cyn caffael

Mae ymchwil cyn caffael yn waith hanfodol y dylid ymgymryd ag ef cyn dechrau ar ymarfer caffael. Mae Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn cydnabod y manteision sy’n gallu deillio o ymwneud â’r farchnad yn gynnar yn y broses gaffael ac o gynnwys cyflenwyr wrth baratoi ymarferion caffael. Caiff deialog fwy helaeth â chyflenwyr ei hannog, ar yr amod nad yw’n arwain at gamystumio cystadleuaeth ac nad yw’n ffafrio unrhyw gyflenwr neu gyflenwyr penodol - mae’r Rheoliadau yn darparu mesurau diogelu i fynd i’r afael â hynny.

Mae angen i staff caffael a chwsmeriaid mewnol ddeall nodweddion technegol ac amgylcheddol y nwyddau/gwasanaethau gofynnol a deall eu heffeithiau cymdeithasol. Mae Gwerth Cymru, mewn cydweithrediad â Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi datblygu Templedi Asesiad Risg Cynaliadwyedd i’w defnyddio wrth brynu nwyddau a gwasanaethau. Mae defnyddio’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd yn un o ofynion Datganiad Polisi Caffael Cymru 2015, sydd wedi’i ddiweddaru ac a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 9 Mehefin 2015, a bydd ei ddefnyddio’n galluogi swyddogion unigol neu grwpiau prosiect bach i ystyried prif effeithiau ymarferion caffael penodol, a defnyddio’r rheini i ddatblygu manyleb sy’n seiliedig ar ganlyniadau gan fanteisio ar y canlynol lle bo angen:

• arbenigedd amgylcheddol a chymdeithasol yn eich sefydliad chi.
• gwybodaeth a ddarperir gan gyflenwyr presennol a darpar gyflenwyr.
• ffynonellau allanol o wybodaeth dechnegol ac amgylcheddol, megis Gwerth Cymru, WRAP, Yr Ymddiriedolaeth Garbon, Fforwm ar gyfer y Dyfodol a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ar gyfer ymarferion caffael sydd uwchlaw trothwyon yr OJEU gellir defnyddio Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw i ddechrau ymwneud â’r farchnad yn gynnar yn y broses, cyn cyhoeddi gwahoddiad i dendro. Mae sesiynau cyn tendro ar gyfer cyflenwyr yn ddefnyddiol hefyd er mwyn trafod gofynion ac ateb unrhyw ymholiadau. Ar gyfer ymarferion caffael sydd islaw trothwyon yr OJEU gellir cyhoeddi Hysbysiad Tybiannol.

Lawrlwytho dogfennau

  • Adobe PDF document
    Math o ffeil: Adobe PDF document
Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau