Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Cadarnhau’r angen

Cadarnhau’r angen yw cam cyntaf y cylch caffael.

Yn ystod y cam hwn, dylai gweithwyr proffesiynol ym maes caffael a chwsmeriaid mewnol sy’n cydweithio â’i gilydd archwilio’r angen am yr ymarfer caffael. Mae Gwerth Cymru, mewn cydweithrediad â Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi datblygu Templedi Asesiad Risg Cynaliadwyedd i’w defnyddio wrth brynu nwyddau / cynnyrch a gwasanaethau. Mae defnyddio’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd yn un o ofynion Datganiad Polisi Caffael Cymru 2015, sydd wedi’i ddiweddaru, a bydd ei ddefnyddio’n galluogi swyddogion unigol neu grwpiau prosiect bach i ystyried prif effeithiau ymarferion caffael penodol, a defnyddio’r rheini i ddatblygu manyleb.

Y cam cyntaf ym mhroses yr Asesiad Risg Cynaliadwyedd yn unol â dull proffesiynol o ymdrin â chaffael yw ystyried yr angen o ran busnes, trwy roi sylw i’r cwestiynau canlynol:

• A oes cyfle i beidio â phrynu hwn o gwbl? Ee mae tendr/fframwaith yn bodoli’n barod, gellir defnyddio rhywbeth arall yn ei le neu gellir gwneud hebddo - http://npswales.gov.uk/pipeline/future-pipeline?lang=cy
• A oes modd i chi wella effeithlonrwydd y broses brynu, ee drwy e-atebion?
• A oes modd i chi ailystyried yr angen? Ee newid gwasanaeth, megis ystyried a ydych am i sefydliad allanol arbenigol gynnal eich systemau TG ynteu a ydych am brynu gweinyddion TG?
• A oes unrhyw ddatblygiadau technolegol / arloesol wedi digwydd a fyddai’n cynnig canlyniad gwell i chi? Ee peiriant sy’n gallu sganio, llungopïo ac argraffu, yn hytrach na thri pheiriant ar wahân?
• A ydych yn prynu cyn lleied ag sy’n bosibl? Ee gwiriwch eto faint o gyflenwadau y mae angen eu cadw wrth gefn a sicrhewch eich bod yn prynu cyn lleied ag sy’n bosibl.
• A oes gan eich sefydliad unrhyw bolisïau / ymrwymiadau i gefnogi materion amgylcheddol / economaidd-gymdeithasol, y mae angen i chi eu hystyried wrth gynllunio’r ymarfer prynu hwn, ee sicrhau budd i’r gymuned, cefnogi Masnach Deg, talu pris teg, defnyddio pren cynaliadwy a chyfreithlon.  Mae marchnadoedd a gofynion cwsmeriaid yn newid yn barhaus, felly ni ddylid tybio bod y trefniadau cyflenwi presennol yn adlewyrchu gofynion y dyfodol yn ddigonol. Dylai’r angen gael ei ategu gan achos busnes, lle bo hynny’n briodol.

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau