Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Trefniadau cyflenwi presennol

Er mwyn i unrhyw ymarfer caffael lwyddo, mae’n bwysig meithrin dealltwriaeth drylwyr o’r trefniadau cyflenwi presennol fel bod modd diffinio’r arfer presennol yn glir.

Bydd angen cynnal adolygiad manwl (gan ystyried y strwythur rheoli prosiect) a fydd yn rhoi sylw i:

• gwmpas, natur a diben y gofyniad
• cefndir a sail resymegol y gofyniad
• y prosesau a ddefnyddir ar gyfer lefel gwariant
• y cyflenwyr dan sylw
• trefniadau ac amodau contractau presennol, gan gynnwys y rhai a gaiff eu rheoli gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 
• cryfderau a gwendidau
• gwersi a ddysgwyd
• unrhyw risgiau a phroblemau, gan gynnwys rhai’n ymwneud â chysylltiadau cyhoeddus, buddiannau carfanau pwyso a gorddibyniaeth ar y cyflenwyr presennol.

Bydd yr adolygiad hwn yn helpu i lywio’r modd y caiff y strategaeth gaffael ei datblygu ar gyfer y gofyniad dan sylw.

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau