Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

Meini prawf dyfarnu

Rhaid i gontractau cyhoeddus gael eu dyfarnu i’r tendr mwyaf manteisiol o safbwynt economaidd - a asesir o safbwynt yr awdurdod contractio - ar sail y pris neu’r gost. Gellir defnyddio dull sy’n seiliedig ar gost-effeithiolrwydd - megis cost cylch bywyd - a/neu gall gynnwys y gymhareb orau o ran pris-ansawdd, a asesir ar sail meini prawf megis agweddau ansoddol, amgylcheddol a/neu gymdeithasol sy’n gysylltiedig â phwnc y contract cyhoeddus dan sylw.

Gall meini prawf o’r fath gynnwys, ymhlith pethau eraill:-

(a) ansawdd, gan gynnwys rhinweddau technegol, nodweddion esthetaidd a swyddogaethol, hygyrchedd, gwaith dylunio ar gyfer pob defnyddiwr, nodweddion cymdeithasol, amgylcheddol ac arloesol, masnachu ac amodau masnachu;

(b) trefniadaeth, cymwysterau a phrofiad y staff a bennir i gyflawni’r contract, os gall ansawdd y staff a bennir gael effaith sylweddol ar lefel cyflawni’r contract; neu

(c) cymorth ar ôl gwerthu a chymorth technegol, ac amodau dosbarthu megis dyddiad dosbarthu, y broses ddosbarthu a’r cyfnod dosbarthu neu’r cyfnod cwblhau.

Polisi Llywodraeth Cymru yw:

• Dyfarnu contractau ar sail y tendr mwyaf manteisiol o safbwynt economaidd; gellir defnyddio’r Matrics Ansawdd/Pris ar gyfer hynny.   
• Cynnwys ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ehangach yn ei hymarferion caffael.
• Mae hynny’n cynnwys agor cyfleoedd i gyflenwyr llai o faint a chwmnïau yn y trydydd sector, gan ymgorffori budd i’r gymuned, lleihau gwastraff a defnyddio adnoddau yn y modd mwyaf effeithlon posibl.

Caiff hynny ei ategu gan Ddatganiad Polisi Caffael Cymru a'r adnoddau a’r dogfennau polisi sydd i’w cael yn y pecyn cymorth Polisi ac Adnoddau yn yr hafan.

Rhaid i’r dogfennau sy’n gysylltiedig ag unrhyw wahoddiad dilynol i dendro roi cyfle i gynigwyr ddangos, mewn modd mesuradwy, sut y mae eu cynnig yn bodloni gofynion y meini prawf.

Rhaid i feini prawf ac is-feini prawf dyfarnu gael eu nodi naill ai yn yr Hysbysiad ynghylch Contract (sy’n ymddangos yn yr OJEU neu nad yw’n ymddangos yn yr OJEU) neu yn y Gwahoddiad i Dendro, ynghyd â’r pwysoliad a’r sgorau a roddir i bob un, ac ni ellir newid y rhain wedi iddynt gael eu cyhoeddi.

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau