Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

4Cynllunio

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Cynnal gwaith ymchwil cyn caffael gyda rhanddeiliaid a chyflenwyr er mwyn helpu i lunio’r gofynion. Defnyddio gwasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Canlyniadau allweddol

  • Tendr sydd wedi’i ysgrifennu’n dda, sy’n seiliedig ar wybodaeth dda am y farchnad ac sy’n adlewyrchu polisïau Llywodraeth Cymru ac arfer gorau er mwyn sicrhau nad yw cyflenwyr cynhenid bach yn cael eu cau allan o’r broses.

Mae cynllunio effeithiol yn hanfodol i ganlyniad unrhyw ymarfer caffael - os na chaiff digon o ymdrech ei wneud yn ystod y cam hwn yn y broses, mae’n annhebygol y bydd yr ymarfer caffael yn sicrhau canlyniad cwbl foddhaol.

Yn yr adran hon yn y Canllaw Cynllunio Caffael, gallwch gael canllawiau a fydd yn eich tywys trwy ddull strwythuredig o gynllunio’r ymarfer caffael.

Os ydych yn ystyried gosod neu ddefnyddio cytundeb fframwaith, mae Gwerth Cymru wedi llunio Canllawiau ynghylch Cytundebau Fframwaith ac fe’ch anogir i ddilyn y canllawiau hynny.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech gyfeirio at y protocol ar gyfer darparu cymorth a chanllawiau ynghylch polisi.

Os hoffech ddechrau tendro trwy ddulliau electronig, bydd y wefan ganlynol yn rhoi gwybodaeth i chi am yr adnoddau eGyrchu RHAD AC AM DDIM sydd ar gael ar hyn o bryd i’r sector cyhoeddus yng Nghymru https://etenderwales.bravosolution.co.uk/learn/cym.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Defnyddiwch ddull gweithredu’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a defnyddiwch fanylebau sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn annog arloesi. Defnyddiwch wasanaethau Busnes Cymru i’ch helpu i ddeall y farchnad a’r sylfaen gyflenwi yng Nghymru.

Esc i gau