Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Ymarfer caffael sydd islaw trothwy’r OJEU

Os nad yw cyfanswm gwerth yr ymarfer caffael arfaethedig yn fwy na throthwyon presennol yr OJEU, nid oes angen i chi ddilyn y gweithdrefnau manwl a nodir yn Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Fodd bynnag, dylid parhau i gydymffurfio ag egwyddorion perthnasol yr UE ynghylch triniaeth gyfartal, arfer anwahaniaethol, tryloywder a chymesuredd. Beth bynnag fo gwerth yr ymarfer caffael, os bydd cynigydd yn gofyn am eglurhad ynghylch unrhyw agwedd ar y tendr, dylai eich ymateb gael ei anfon at bob cynigydd cyn pen cyfnod rhesymol o amser er mwyn sicrhau bod pob un ohonynt yn cael eu trin yn gyfartal.

Dylid dilyn proses deg a thryloyw, waeth beth fo gwerth yr ymarfer caffael, a dylid mabwysiadu dull gweithredu CYMESUR SY’N SEILIEDIG AR RISG, yn unol ag egwyddorion SQuID. Dylid cadw’r broses mor syml ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau nad yw cyflenwyr yn gorfod mynd i ymdrech a chost ddiangen sy'n anghymesur â’r gofynion. Dylai’r meini prawf dewis a’r wybodaeth y gofynnir i gyflenwyr amdani fod yn synhwyrol ac yn gymesur, a dylent adlewyrchu gwerth a risg beth bynnag a brynir – gellir defnyddio dewin a chyfres o gwestiynau SQuID i ddewis cwestiynau priodol.

Yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru 2015, sydd wedi’i ddiweddaru, dylai unrhyw ofynion sy’n werth dros £25,000 (ond sydd islaw trothwy perthnasol yr OJEU) gael eu hysbysebu mor eang ag sy’n bosibl gan ddefnyddio www.gwerthwchigymru.llyw.cymru er mwyn sicrhau bod y cyfle’n fwy amlwg i gwmnïau llai o faint a’u bod yn cael digon o gyfle i gyflwyno cynnig. 

Yn dibynnu ar drothwyon eich sefydliad chi ar gyfer caffael cystadleuol, dylai’r busnes gael ei hysbysebu gan ddefnyddio’r cyfleuster Cais am Ddyfynbris (Cais am Ddyfynbris – canllaw i ddefnyddwyr) neu’r cyfleuster Hysbysiad nad yw’n ymddangos yn yr OJEU (Ychwanegu Hysbysiadau – canllaw i ddefnyddwyr) ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru.

Dylech nodi na ddylai’r cyfleuster Cais am Ddyfynbris gael ei ddefnyddio i hysbysebu cyfleoedd i gynnig am gontractau sy’n werth mwy na £25,000. Mae cystadleuaeth agored a hygyrch yn ofynnol ar gyfer contractau o’r fath, yn unol â’r Datganiad Polisi, ac nid yw hynny’n bosibl drwy’r swyddogaeth Cais am Ddyfynbris, dim ond drwy’r cyfleuster Hysbysiad nad yw’n ymddangos yn yr OJEU. 

Ewch i www.gwerthwchigymru.llyw.cymru i ychwanegu hysbysiadau a hysbysebu cyfleoedd i gynnig am gontractau (os ydych yn brynwr) ac i weld cyfleoedd i dendro yn y sector cyhoeddus (os ydych yn gyflenwr).

Newidiadau i wasanaethau

Dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, mae’r gwahaniaeth rhwng gwasanaethau Rhan A a Rhan B wedi’i ddileu. Mae trefn lai manwl newydd yn berthnasol erbyn hyn i wasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill (mae rhestr lawn ohonynt i’w gweld yn Atodlen 3 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015). Mae Comisiwn yr UE wedi cydnabod nodweddion arbennig gwasanaethau cymdeithasol a phwysigrwydd sensitifrwydd a chyd-destun diwylliannol yn y maes hwn.

Nid yw rheolau caffael yr UE yn berthnasol i gontractau ar gyfer y gwasanaethau hyn oni bai bod gwerth y contractau’n fwy na £589,148. Os yw eu gwerth yn is na hynny, mae gan awdurdodau lawer o ddisgresiwn i drefnu eu dull o ddewis darparwyr gwasanaeth yn y modd sydd fwyaf priodol yn eu barn nhw. Ceir gofynion cyhoeddi – bydd angen i awdurdodau gyhoeddi hysbysiad ynghylch contract neu Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar ddechrau’r broses a chyhoeddi hysbysiad dyfarnu contract ar y diwedd. Mae gan awdurdodau yr hyblygrwydd i benderfynu pa weithdrefn i’w defnyddio, gan ystyried ‘manylion penodol y gwasanaethau dan sylw’. Rhaid parchu’r egwyddorion ynghylch tryloywder a thrin cynigwyr yn gyfartal hefyd. 

Ni chaiff y terfynau amser dan y drefn lai manwl eu rhagnodi ond rhaid iddynt fod yn rhesymol ac yn gymesur.
 

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Adobe PDF document
    Math o ffeil: Adobe PDF document
Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau