Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Gweithdrefn Agored

Dan y Weithdrefn Agored, gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno cynnig ymateb i hysbysiad ynghylch contract drwy gyflwyno tendr.

Y terfyn amser byrraf ar gyfer cael tendrau yw 35 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd yr hysbysiad ynghylch contract ei anfon. Fodd bynnag, gellir lleihau’r cyfnod hwnnw os caiff Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ei ddefnyddio neu os caiff tendrau eu cyflwyno’n electronig – mae manylion llawn y terfynau amser ar gyfer dychwelyd tendrau i’w gweld yn Rheoliad 27 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.

Dyma rywfaint o wybodaeth bellach am y Weithdrefn Agored, a allai fod yn ddefnyddiol i chi ac sy’n cynnwys y manteision/anfanteision.

Os ydych yn bwriadu sefydlu Cytundeb Fframwaith drwy’r Weithdrefn Agored, cliciwch ar yr atodiadau isod i lawrlwytho Nodyn Cyngor Caffael Gwerth Cymru ynghylch Cytundebau Fframwaith a chanllawiau Swyddfa Masnach y Llywodraeth ynghylch Fframweithiau.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau