Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Partneriaethau Arloesi

Mae Partneriaethau Arloesi yn weithdrefn newydd dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 a’i bwriad yw caniatáu cyfleoedd ar gyfer syniadau mwy arloesol. Mae’r cyflenwr yn ymrwymo i bartneriaeth â’r awdurdod er mwyn datblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd.

Mewn partneriaethau arloesi, gall unrhyw gyflenwr gyflwyno cais i gymryd rhan wrth ymateb i hysbysiad ynghylch contract, drwy ddarparu’r wybodaeth y mae’r awdurdod contractio’n gofyn amdani er mwyn dewis ar sail ansawdd.

Yn y dogfennau caffael, bydd yr awdurdodau contractio:

(a) yn nodi’r angen am gynnyrch, gwasanaeth neu waith arloesol, na ellir ei ddiwallu drwy brynu cynnyrch, gwasanaethau neu waith sydd eisoes ar gael yn y farchnad, a
(b) yn nodi pa elfennau o’r disgrifiad sy’n diffinio’r gofynion sylfaenol y dylai pob tendr eu bodloni.

Mae angen i’r wybodaeth a ddarperir fod yn ddigon manwl i alluogi cyflenwyr i ddeall natur a rhychwant yr ateb gofynnol a phenderfynu a hoffent gyflwyno cais ai peidio i gymryd rhan yn y weithdrefn.

Y terfyn amser byrraf ar gyfer cael ceisiadau i gymryd rhan fydd 30 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd yr hysbysiad ynghylch contract ei anfon. Dim ond y gweithredwyr economaidd hynny a wahoddir gan yr awdurdod contractio, ar ôl asesu’r wybodaeth a ddarparwyd, a gaiff gymryd rhan yn y weithdrefn.

Caiff awdurdodau contractio gyfyngu nifer yr ymgeiswyr addas sydd i’w gwahodd i gymryd rhan yn y weithdrefn (yn unol â Rheoliad 65 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015).

Mae’r manylion llawn i’w gweld yn Rheoliad 31 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.
 

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau