Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Systemau Prynu Deinamig

Caiff awdurdodau contractio ddefnyddio system brynu ddeinamig ar gyfer pryniannau a ddefnyddir yn aml y mae eu nodweddion – fel y maent ar gael yn gyffredinol yn y farchnad – yn bodloni eu gofynion. Bydd y system brynu ddeinamig yn cael ei gweithredu fel proses hollol electronig a bydd yn parhau ar agor, drwy gydol cyfnod dilysrwydd y system brynu, i unrhyw weithredwr economaidd sy’n bodloni’r meini prawf dewis.

Wrth ddefnyddio system brynu ddeinamig, bydd awdurdodau contractio yn dilyn rheolau’r weithdrefn gyfyngedig – caiff mwy o wybodaeth ei darparu yn Rheoliad 34 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.

Y terfyn amser byrraf ar gyfer cael ceisiadau i gymryd rhan yw 30 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd yr hysbysiad ynghylch contract ei anfon neu, os caiff hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw ei ddefnyddio fel dull o alw am gystadleuaeth, y dyddiad y cafodd y gwahoddiad i gadarnhau diddordeb ei anfon.

Ni fydd unrhyw derfynau amser pellach ar gyfer cael ceisiadau i gymryd rhan yn berthnasol unwaith y bydd y Gwahoddiad i Dendro ar gyfer yr ymarfer caffael penodol cyntaf dan y system brynu ddeinamig wedi’i anfon.

Y terfyn amser byrraf ar gyfer cael tendrau yw o leiaf 10 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd y Gwahoddiad i Dendro ei anfon.
 
Mae mwy o wybodaeth i’w chael yn Rheoliad 34 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau