Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Gweithdrefn gystadleuol gydag elfen o gyd-drafod

Yn Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 mae’r weithdrefn gystadleuol gydag elfen o gyd-drafod yn disodli’r hen weithdrefn gyd-drafod.

Mewn gweithdrefnau cystadleuol gydag elfen o gyd-drafod, gall unrhyw weithredwr economaidd gyflwyno cais i gymryd rhan wrth ymateb i alwad am gystadleuaeth, drwy ddarparu’r wybodaeth y mae’r awdurdod contractio’n gofyn amdani er mwyn dewis ar sail ansawdd. Yn y dogfennau caffael, bydd yr awdurdodau contractio:

(a) yn nodi pwnc yr ymarfer caffael drwy ddarparu disgrifiad o’u hanghenion a nodweddion gofynnol y cyflenwadau, y gwaith neu’r gwasanaethau sydd i’w caffael;
(b) yn dangos pa elfennau o’r disgrifiad sy’n diffinio’r gofynion sylfaenol y dylai pob tendr eu bodloni; ac
(c) yn nodi’r meini prawf ar gyfer dyfarnu’r contract.

Y terfyn amser byrraf ar gyfer cael ceisiadau i gymryd rhan yw 30 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd yr hysbysiad ynghylch contract ei anfon neu, os caiff hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw ei ddefnyddio fel dull o alw am gystadleuaeth, y dyddiad y cafodd y gwahoddiad i gadarnhau diddordeb ei anfon.
 
Gellir lleihau’r cyfnod hwnnw os defnyddir Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw na chafodd ei ddefnyddio yn ei rinwedd ei hun fel dull o alw am gystadleuaeth, ac os caiff tendrau eu cyflwyno’n electronig. Mae’r manylion llawn i’w gweld yn Rheoliad 29 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.
 
Y terfyn amser byrraf ar gyfer cael tendrau cychwynnol fydd (yn amodol ar baragraffau (6) i (10) Rheoliad 29 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015) 30 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd y gwahoddiad ei anfon.
 
Caiff awdurdodau contractio is-ganolog, ee awdurdodau lleol, bennu’r terfyn amser ar gyfer cael tendrau cychwynnol, drwy gytundeb rhwng yr awdurdod contractio a’r holl ymgeiswyr a ddewiswyd, cyhyd â bod pob un o’r ymgeiswyr a ddewiswyd yn cael yr un amser i baratoi a chyflwyno eu tendrau.

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau