Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Ymarfer caffael sydd uwchlaw trothwy’r OJEU

Cyfarwyddeb Gaffael yr Undeb Ewropeaidd (UE) 2014/24/EU, a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 sy’n gweithredu’r Gyfarwyddeb yn y DU, sy’n egluro’r gyfraith ynghylch caffael cyhoeddus. Eu diben yw agor y farchnad caffael cyhoeddus a sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau’n gallu symud yn ddirwystr yn yr UE. Maent yn egluro gweithdrefnau y mae’n rhaid eu dilyn cyn dyfarnu contract, os yw ei werth yn fwy na throthwyon penodedig, oni bai bod y contract yn gymwys ar gyfer esemptiad penodol.

Waeth a yw ymarfer caffael uwchlaw neu islaw trothwyon yr OJEU, os bydd cyflenwr yn gofyn am eglurhad ynghylch unrhyw agwedd ar y tendr, dylai eich ymateb gael ei anfon at bob cyflenwr cyn pen cyfnod rhesymol o amser er mwyn sicrhau bod pob un ohonynt yn cael eu trin yn gyfartal.

Fel prynwr, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi hysbysebu eich cyfleoedd i dendro. Dylech fynd i wefan newydd GwerthwchiGymru i ychwanegu hysbysiadau (mae ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig).

Os ydych yn gyflenwr ac os hoffech weld cyfleoedd i dendro yn y sector cyhoeddus, cliciwch yma.

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau