Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Gofynion cystadleuaeth

Mae triniaeth gyfartal, arfer anwahaniaethol, tryloywder a chymesuredd yn egwyddorion sy’n berthnasol i waith caffael, waeth beth fo gwerth y contract (noder bod cymesuredd yn ddyletswydd benodol newydd dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015).

Yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru 2015, sydd wedi’i ddiweddaru, dylai unrhyw ofynion sy’n werth dros £25,000 (ond sydd islaw trothwy perthnasol Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU)), ynghyd â’r gofynion nad ydynt yn rhwym yn hollol wrth ddarpariaethau Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, gael eu hysbysebu ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru gan ddefnyddio’r cyfleuster Cais am Ddyfynbris neu’r cyfleuster Hysbysiad nad yw’n ymddangos yn yr OJEU. Bydd y cyfleuster a ddewisir yn dibynnu ar drothwyon eich sefydliad chi ar gyfer caffael cystadleuol.

Cliciwch yma i weld manylion y trothwyon ar gyfer contractau sy’n rhwym wrth ofynion manwl Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Dylai’r contractau hynny gael eu hysbysebu ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru gan ddefnyddio’r Hysbysiad sy’n ymddangos yn yr OJEU.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau