Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

3Fframwaith deddfwriaethol

Peidiwch anghofio

Cafodd Cyfarwyddeb Gaffael yr UE 2014/24/EU ei throsi’n gyfraith genedlaethol y DU trwy Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, a daeth i rym ar 26 Chwefror 2015. Caiff caffael cyhoeddus ei lywodraethu gan y Rheoliadau hyn os yw gwerth y contract yn fwy na throthwyon penodol, oni bai bod un o’r esemptiadau yn berthnasol.

I gael gwybodaeth am unrhyw ddarnau eraill o ddeddfwriaeth y DU sy’n effeithio ar gaffael yn y sector cyhoeddus, cliciwch ar y dolenni cyswllt isod:-

• Y Ddeddf Cydraddoldeb (daeth y ddeddf hon i rym yn 2010 ac mae’n darparu un fframwaith cyfreithiol modern â chyfraith glir a symlach er mwyn mynd i’r afael yn fwy effeithiol ag anfantais a gwahaniaethu. Yn rhan o’r Ddeddf Cydraddoldeb, daeth dyletswydd cydraddoldeb newydd i rym ar gyfer y sector cyhoeddus. Mae’r ddyletswydd yn mynnu bod awdurdodau cyhoeddus yn mynd i’r afael â gwahaniaethu ac yn hybu cyfle cyfartal. Mae’r ddolen gyswllt isod yn rhoi canllawiau ac adnoddau i helpu awdurdodau cyhoeddus i fodloni’r ddyletswydd hon).
• Canllawiau ynghylch cydraddoldebau (mae’r canllawiau yn rhoi trosolwg o’r ddyletswydd cydraddoldeb, gan gynnwys y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol, y dyletswyddau penodol a’r sawl y maent yn berthnasol iddynt). Maent yn ymdrin â’r hyn y dylai awdurdodau cyhoeddus ei wneud i fodloni’r ddyletswydd. Mae hynny’n cynnwys camau sy’n ofynnol dan y gyfraith yn ogystal â chamau gweithredu a argymhellir.
• Mesur y Gymraeg (mae’r ddolen gyswllt isod yn rhoi canllawiau i helpu awdurdodau cyhoeddus i fodloni eu gofynion dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg).
• Cyhoeddodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ganllawiau ynghylch 'Gosod Contractau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Iaith Gymraeg' sy’n rhoi cyngor i awdurdodau cyhoeddus ynghylch sut mae rhoi ystyriaeth briodol i anghenion siaradwyr Cymraeg wrth gaffael gwasanaethau cyhoeddus. Credir mai hwn yw’r cyhoeddiad cyntaf i ystyried yn fanwl y rhyngweithio sydd rhwng cyfraith yr UE ym maes caffael cyhoeddus a chyfraith iaith.
• Deddf Cystadleuaeth 1998
• Deddf Dynladdiad Corfforaethol 2007 (sy’n berthnasol iawn i’r sector adeiladu) 
• Deddf Diogelu Data 1998
• Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004
• Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
• Deddf Hwyr-dalu Dyledion Masnachol (Llog) 1998
• Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 (fel y’i diwygiwyd) Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau 1994 a Rheoliadau Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau i Ddefnyddwyr 2002)
• Rheoliadau Contractau Cyhoeddus (Diwygiad) 2009
• Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006

Mae Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 yn codi materion pwysig sy’n effeithio ar gaffael cyhoeddus yng Nghymru ac sy’n gwneud pob sefydliad sector cyhoeddus sy’n caffael nwyddau a gwasanaethau’n fwy atebol am gadw golwg ar y gadwyn gyflenwi a’i rheoli. Gellir gweld y ddeddf trwy ddilyn y ddolen gyswllt ganlynol:-

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted


 


 

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Gallwch gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol, a sicrhau’r canlyniadau gorau i Gymru ar yr un pryd, dim ond i chi ddefnyddio’ch crebwyll wrth ysgrifennu’r fanyleb.

Esc i gau