Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

3Fframwaith deddfwriaethol

Peidiwch anghofio

Deddfwriaeth yr UE ym maes caffael

Cyfarwyddeb Gaffael yr Undeb Ewropeaidd (UE) 2014/24/EU, a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 sy’n gweithredu’r Gyfarwyddeb yn y DU, sy’n egluro’r gyfraith ynghylch caffael cyhoeddus. Eu diben yw agor y farchnad caffael cyhoeddus a sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau’n gallu symud yn ddirwystr yn yr UE. Maent yn egluro gweithdrefnau y mae’n rhaid eu dilyn cyn dyfarnu contract ar gyfer nwyddau, gwaith a gwasanaethau, os yw ei werth yn fwy na throthwyon penodedig, oni bai bod y contract yn gymwys ar gyfer esemptiad penodol.

Rhaid bod cystadleuaeth agored a theg, triniaeth gyfartal, tryloywder a chymesuredd yn egwyddorion sy’n berthnasol i gaffael cyhoeddus, waeth beth fo’i werth.

Gellir gweld Cyfarwyddebau Caffael yr UE a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 trwy ddilyn y dolenni cyswllt isod.

Cau

Peidiwch anghofio…

Gallwch gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol, a sicrhau’r canlyniadau gorau i Gymru ar yr un pryd, dim ond i chi ddefnyddio’ch crebwyll wrth ysgrifennu’r fanyleb.

Esc i gau