Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

Rheoli’r berthynas â chyflenwyr

Gall sicrhau bod y berthynas rhwng yr awdurdod contractio a’r cyflenwr yn cael ei rheoli’n effeithiol wella’r gwaith o gyflawni’r contract yn sylweddol.

Mae rheoli’r berthynas â’r cyflenwr yn gallu arwain at gydymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth, dull agored o weithredu, cyfathrebu da a dull gweithredu a chyfrifoldeb ar y cyd o safbwynt cyflawni’r contract.

Mae cyfathrebu da â chyflenwyr yn ei gwneud yn bosibl i broblemau gael eu nodi a’u datrys yn gynnar. Er y gall tensiynau fodoli rhwng y cyflenwr a’r cwsmer, gall rheoli’r berthynas â chyflenwyr yn effeithiol ei gwneud yn bosibl i densiynau o’r fath gael eu lleddfu neu eu datrys yn gynnar er mwyn datblygu perthynas sy’n golygu bod pawb ar eu hennill.

Mae Adran 4 Canllawiau Rheoli Contract Swyddfa Masnach y Llywodraeth yn cynnwys cyngor ymarferol ynghylch rheoli’r berthynas â phrif gyflenwyr.

 

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau