Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

Dangosyddion perfformiad allweddol

Mae dangosyddion perfformiad allweddol yn fodd i geisio gwelliannau ym mherfformiad cyflenwyr, ac yn ddelfrydol dylent gael eu cynnwys yn nhelerau’r contract, ar ôl cael eu pennu’n rhan o’r broses o gynllunio ymarfer caffael.

Gall dangosyddion perfformiad allweddol fod yn berthnasol ar sawl lefel, o ddangosyddion syml megis gwelliannau i bris neu amser cyflawni’r gwaith, i ddangosyddion sy’n annog arloesedd yn y modd y cyflawnir y contract.

Nid yw defnyddio dangosyddion perfformiad allweddol i geisio gwelliannau yn golygu ceisio cael mwy allan o’r darparwr. Yn hytrach, mae’n golygu gweithio gyda’r darparwr i wella ansawdd, perfformiad, gwerth am arian neu agweddau eraill mewn modd sydd o fudd i’r naill barti a’r llall.

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau