Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Sefydlu dangosyddion perfformiad allweddol a’u monitro’n rheolaidd. Cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned. Defnyddio gwasanaethau ac adnoddau eReoli Contractau y Gwasanaeth eGaffael.

Canlyniadau allweddol

  • Sicrhau bod y contract yn mynd rhagddo’n ddidrafferth, bod gwelliant parhaus yn digwydd a bod perthynas dda’n cael ei datblygu â chyflenwyr.

Rheoli contract yw’r broses sy’n sicrhau bod y ddau barti sy’n rhan o gontract yn bodloni eu rhwymedigaethau yn llwyr mewn modd mor effeithlon ac effeithiol ag sy’n bosibl, er mwyn cyflawni’r amcanion busnes a’r amcanion gweithredol sy’n ofynnol dan y contract, ac yn arbennig er mwyn sicrhau gwerth am arian.

Ar ôl llunio trefniadau contract effeithiol, gallai’r holl fuddion a allai gael eu sicrhau gan y sefydliad contractio gael eu colli os na chaiff y contract ei reoli’n effeithiol – mae’n bwysig peidio â dyfarnu contract ac anghofio amdano!

Yn yr adran hon yn y Canllaw Cynllunio Caffael fe gewch y canllawiau angenrheidiol ynghylch yr holl gamau gweithredu y mae angen eu cymryd er mwyn cyflawni amcanion y contract yn llwyddiannus ar ôl dyfarnu’r gwaith.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech gyfeirio at y protocol ar gyfer darparu cymorth a chanllawiau ynghylch polisi.

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau