Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Gofynion o ran adrodd a dogfennau

Mae Rheoliad 84(1) Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn mynnu bod awdurdodau contractio yn llunio adroddiad ysgrifenedig a fydd yn cynnwys gwybodaeth benodol am y broses gaffael a’r canlyniad, ar gyfer pob contract neu gytundeb fframwaith y mae’r Rheoliadau’n berthnasol iddynt ac ar gyfer bob tro y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu.

Mae Gwerth Cymru wedi llunio’r templed isod i awdurdodau ei ddefnyddio i fodloni’r gofyniad hwn. Os oes gan awdurdodau eu ffurflen eu hunain at y diben hwn, mae’n iawn iddynt barhau i’w defnyddio os ydynt yn dymuno. Os yw’r wybodaeth ofynnol eisoes wedi’i chynnwys yn yr hysbysiad dyfarnu contract (a gafodd ei lunio yn unol â Rheoliad 50 neu 75[3]) gall awdurdodau contractio gyfeirio at hwnnw.

Cynghorir awdurdodau contractio i gadw copi o’r adroddiad hwn mewn ffeil gyda’r dogfennau caffael.

Os bydd Comisiwn yr UE neu Wasanaethau Masnachol y Goron yn gofyn amdano, bydd awdurdod contractio yn anfon copi o’r adroddiad hwn - neu brif elfennau’r adroddiad – atynt hwy neu at gyrff eraill tebyg yn ôl cyfarwyddyd Gwasanaethau Masnachol y Goron mewn cysylltiad ag unrhyw swyddogaethau y mae’r corff hwnnw’n eu harfer at ddibenion Erthygl 83 y Gyfarwyddeb Contractau Cyhoeddus.

Lawrlwytho dogfennau

  • Microsoft Excel document
    Math o ffeil: Microsoft Excel document
Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau