Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Cyfnod segur y contract

Ar ôl gwerthuso’r holl gynigion a chyn cwblhau’r broses o ddyfarnu contract, rhaid i chi hysbysu’r holl gyflenwyr a rhoi gwybod iddynt am eich bwriad i ddyfarnu’r contract.

Daeth y Gyfarwyddeb Unioni Cam newydd i rym yn y DU ym mis Rhagfyr 2009, gan newid y rheolau ynghylch cyfnodau segur a gorfodi. Bellach, rhaid i’r rhesymau dros ddyfarnu contract gael eu rhyddhau ar ddechrau’r cyfnod segur yn hytrach na phan ofynnir amdanynt. Dim ond i’r cynigwyr a’r ymgeiswyr dan sylw y dylid anfon yr hysbysiad ynghylch y cyfnod segur. Os ydych yn defnyddio dull electronig o hysbysu, y cyfnod segur yw 10 diwrnod, ond ar gyfer dulliau mwy araf o gyfathrebu, hy papur, y cyfnod segur yw 15 diwrnod.

Rhaid rhannu’r wybodaeth hon gan ymgorffori’r cyfnod segur gorfodol o 10 diwrnod (y cyfeirir ato hefyd fel cyfnod segur Alcatel).

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Cyfarwyddeb Unioni Cam adran Fframwaith Deddfwriaethol y Canllaw Cynllunio Caffael hwn.

Dylech ofyn am gyngor cyfreithiol gan eich ymgynghorwyr eich hun os oes arnoch angen canllawiau’n ymwneud â ffurf a chynnwys Hysbysiad ynghylch Penderfyniad Dyfarnu.

Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau