Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Gweithredu contract

Lle bo’n briodol, ar ôl cadarnhau bod y contract wedi’i ddyfarnu caiff y cyfrifoldeb am weithredu’r contract ei drosglwyddo o’r Strwythur Rheoli Prosiect i’r Grŵp Rheoli Contract.

Bydd y Grŵp Rheoli Contract (y gallai ei aelodaeth fod wedi deillio o’r Strwythur Rheoli Prosiect) yn gyfrifol am fonitro cynnydd yn erbyn y cynllun gweithredu, er mwyn bod yn effro i arwyddion cynnar o fethu bodloni’r dull gweithredu y cytunwyd arno neu wyro oddi wrtho.
Mae rhaglen cyfnewidcymru yn cynnig defnydd rhad ac am ddim o adnoddau eReoli Contractau, a gaiff eu hintegreiddio â’r adnoddau eDendro. Mae’r adnodd yn rhoi’r cyfle i chi osod cynnwys eich gwahoddiad i dendro yn y Modiwl eReoli Contractau at ddibenion rheoli dangosyddion perfformiad allweddol ac achosion o adolygu prisiau, ac mae’n gallu cofnodi’n hanesyddol yr holl newidiadau i brisiau ar linellau unigol, sy’n golygu ei fod yn adnodd pwerus i reolwyr contractau.

I ddarllen mwy am yr adnodd ewch i’r dudalen lle cewch wybod 'y cwbl am eGyrchu.

Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau