Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Dogfennau dyfarnu contract

Wedi i’r cyfnod segur gorfodol o 10 diwrnod ddod i ben yn llwyddiannus, dylech gwblhau’r broses ddyfarnu drwy gyhoeddi’r cytundebau contract priodol. Dylai contract da egluro rhwymedigaethau’r partïon mewn modd sydd:

• yn glir
• yn gyflawn
• yn gryno
• yn ddiamwys

Mae’r contract hefyd yn sail i berthynas gynhyrchiol y mae cyfathrebu ac ymddiriedaeth yn elfennau sylfaenol ohoni.

Caiff seiliau’r gwaith rheoli contract eu gosod yn y cyfnodau cyn dyfarnu’r contract, gan gynnwys y broses gaffael.

Mae’r agweddau ffurfiol hyn ar y contract yn creu’r fframwaith ar gyfer sicrhau bod perthynas dda yn gallu datblygu. Os nad yw’r contract wedi’i lunio’n dda, bydd yn llawer anos sicrhau bod y berthynas yn llwyddo.

Unwaith y bydd y tendr wedi’i ddyfarnu, bydd angen i chi osod eich hysbysiad dyfarnu contract. Y ffordd hawsaf o wneud hynny yw agor eich hysbysiad gwreiddiol ynghylch contract a chlicio ar y botwm i lunio hysbysiad dyfarnu contract.

Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau