Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Sicrhewch eich bod yn cadw at y cyfnod segur o 10 diwrnod os yw hynny’n berthnasol.

Canlyniadau allweddol

  • Caiff y cyflenwr (cyflenwyr) sy’n cynnig y gwerth gorau am arian ei benodi (eu penodi) yn dilyn proses deg a thryloyw.

Ar ôl i’r tendrau ddod i law, bydd angen i chi sicrhau y caiff pob cynnig ei gymharu mewn modd teg a diduedd.

Bydd yr adran hon yn y Canllaw Cynllunio Caffael yn sicrhau eich bod yn cael y dogfennau a’r canllawiau angenrheidiol sy’n ofynnol i gynnal y broses gychwynnol o werthuso’r holl gynigion a ddaw i law, hyd at ddyfarnu’r contract.

Rhaid i unrhyw ymarfer caffael sy’n rhwym wrth ddarpariaethau Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 gydymffurfio â gofynion y cyfnod segur gorfodol cyn i unrhyw gontract gael ei gytuno. Cliciwch yma i gael canllawiau ynghylch y cyfnod segur.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech gyfeirio at y protocol ar gyfer darparu cymorth a chanllawiau ynghylch polisi.

Ar hyn o bryd, mae tîm Gwasanaeth eGaffael Gwerth Cymru yn cynnig defnydd rhad ac am ddim o adnoddau cyrchu electronig, at y dibenion canlynol:

• Crynhoi gofynion
• Tendro
• Gwerthuso
• Cynnal arwerthiannau
• Rheoli contractau
• Adolygu contractau

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01443 663685 neu ewch i https://etenderwales.bravosolution.co.uk/learn/cym

Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau