Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Manyleb y Canlyniadau

Dylid cynnwys digon o amser yn y broses gaffael i ganiatáu ar gyfer ysgrifennu manyleb effeithiol. Os na fydd polisïau ac amcanion y sefydliad yn cael eu cyfathrebu'n ddigonol, ni fyddant yn cael eu darparu'n effeithlon, yn effeithiol ac yn ddarbodus.  Yn aml gall manylebau sy'n rhy dynn leihau'r opsiynau cyflenwi a mynd yn groes i ganlyniadau dymunol y sefydliad.

O dan gyfraith yr UE, dylid cynnal proses gaffael mewn ffordd nad yw'n gwahaniaethu.  Rhaid i'r fanyleb gael ei hysgrifennu’n agored, yn dryloyw a chyda chymesuredd a lle y bo'n briodol dylai roi cyfle i gynnig dull amgen o ddarparu gwasanaeth os yw'n cyfateb yn dechnegol. Mae hyn yr un mor berthnasol i safon benodedig o ansawdd ag y mae i darddiad y cyflenwr. Ni ddylid nodi rhai brandiau neu brosesau sy'n eithrio cynhyrchion neu brosesau sydd yr un mor addas.

Dylai'r fanyleb gael ei hysgrifennu er mwyn i’r holl ddarpar gyflenwyr gystadlu ar sail gyfartal. Gall caniatáu i gyflenwyr o safle neu wneuthuriad gwahanol gynnig dulliau gwahanol i'r un mater cyflenwi arwain at fanteision e.e. gall cynnyrch safonol y mae ei angen mewn symiau mawr yn ailadroddus fod yn fwy cystadleuol pan ddaw o broses gynhyrchu ar raddfa fawr, ond gall cyflenwr mwy hyblyg, llai ddiwallu'r angen am amrywiadau mewn cynnyrch neu gynhwysion yn fwy cystadleuol.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau