Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Risg a Chyfrifoldeb

Mae'r fanyleb hefyd yn gyfrwng ar gyfer nodi a dyrannu risgiau. Mae cwmnïau mawr yn aml mewn sefyllfa well i reoli'r risg o barhad y cyflenwad. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn realistig wrth asesu risg, ac ni ddylai risg cyflenwr fod mor ormodol nes ei bod yn eithrio cyflenwyr bach yn ddiangen.

Dylai manylebau gael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn cynnig y cyfle gorau posibl i wella cynnwys maethlon a chyfrannu at yr agenda datblygu cynaliadwy. Gall rhagweld canlyniad tebygol manyleb benodol arwain at adolygu priodoldeb y fanyleb honno.

Ystyrir opsiynau y gellir eu hystyried yn yr adolygiad o fanyleb nesaf.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau