Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Yr hyn y gellir/na ellir ei nodi mewn tendrau bwyd

Mae deddfwriaeth gaffael yr UE yn aml yn cael ei nodi fel rhwystr i gaffael bwyd cynaliadwy.  Fodd bynnag, ar yr amod bod egwyddorion yr UE o degwch, peidio â gwahaniaethu, tryloywder a chymesuredd yn cael eu dilyn ceir cyfleoedd i fodloni'r amcan hwn.

O dan gyfraith yr UE, gall prynwyr bwyd nodi:-

• Bwyd cynaliadwy ag iddo sail gyfreithiol e.e. buarth ac organig
• Gall ‘cynnyrch wedi'i fasnachu'n deg’ gael ei nodi mewn tendrau ond ni ellir defnyddio 'Masnach Deg' oherwydd bod hwnnw'n enw brand
• Bwyd a gynhyrchir yn unol â chynlluniau sicrwydd cydnabyddedig
• Bwyd a chanddo statws PDO, PGI neu TSG
• Ffresni, natur dymhorol ac amledd cyflenwadau
• Bwyd nad yw wedi’i addasu’n enetig
• Y defnydd o ddeunydd pacio y gellir ei ailgylchu/cynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio a chynnig cynlluniau dychwelyd cynwysyddion
• Cynnwys maethlon fel lefelau halen, braster a phrotein
• Cynnyrch wedi'i fasnachu'n deg

O dan gyfraith yr UE, NI ALL prynwyr bwyd nodi:-

• ‘Cynnyrch lleol’ - mae hyn yn wahaniaethol ac mae'n mynd yn groes i Reoliadau'r UE am ei fod yn ffafrio cyflenwyr o ranbarth benodol. Fodd bynnag, gellir nodi bwydydd statws PGI (gweler uchod)

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau