Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Manyleb

Y fanyleb yw'r maes symlaf i fynd i'r afael ag ef wrth geisio sicrhau bod bwyd cynaliadwy yn cael ei brynu. Mae'n ddogfen allweddol yn y broses gaffael, gan mai dyma’r ohebiaeth rhwng y prynwr a'r cyflenwr sy'n diffinio'r hyn sydd ei angen.

Ni ddylai diogelwch bwyd fod yn rhan o'r fanyleb - dylai fod yn ofyniad sylfaenol ac os na fydd cyflenwr bwyd yn ei fodloni, caiff ei ddiystyru o'r broses dendro.  Dylai fod yn ofyniad sylfaenol a nodir yn yr holiadur ar y cam dewis neu cyn-gymhwyso (PQQ) - bydd dolen yn ôl i'r adran Holiadur Cyn-gymhwyso ar y Canllaw Cyffredinol ar gael pan fydd yn ôl ar-lein.

Rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i ysgrifennu manylebau yn seiliedig ar ganlyniadau i dendrwyr bwyd er mwyn sicrhau bod gofynion allweddol fel olrhain, archwiliadau, maeth, safonau bwyd, prosesau cynhyrchu a rheoli contract/cyfrifon yn cael eu hymgorffori.
Mae'r adran hon yn ystyried y meysydd hyn yn fanylach.

• Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol
• Cyfrannu at Ddatblygu Cynaliadwy
• Rheoli Cyfrifon
• Goddefiannau
• Statws PGI
• Cynnyrch Organig
• Pecynnu a Labelu
• Y gallu i olrhain
• Oes Silff
• Bwyd Ffres
• Cynnwys Maethlon

Bydd y dolenni i ragor o wybodaeth am Fanylebau yn y Canllaw Cyffredinol, sy'n cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd, yn cael eu darparu maes o law pan fydd yn ôl ar lein.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau