Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Lotiau

Nid yw cyfuno’r galw yn golygu cyfuno’r cyflenwad.  Mae rhannu contractau yn "lotiau" yn ffordd syml o alluogi cyflenwyr bach a mawr i gystadlu ar delerau cyfartal ac yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru. Drwy dendro am y lotiau ar yr un pryd, mae hyn yn osgoi'r perygl o gyfuno’r galw a pheidio â chydymffurfio â'r UE. Gellir rhannu lotiau mewn unrhyw ffordd - maes cynnyrch neu ddosbarthu yw'r rhai mwyaf amlwg - a gall cyflenwyr gynnig am rai o'r lotiau neu bob un ohonynt.

O fewn grwpiau cynnyrch, gall hyn gael ei isrannu ymhellach (e.e. llysiau wedi'u paratoi a heb eu paratoi), neu gall gwasanaethau gael eu gwahanu (e.e. tendro ar wahân ar gyfer bwyd a dosbarthu). Mae lotiau llai yn galluogi cyflenwyr llai i ddatblygu cymwyseddau, ac mae'n lleihau'r risg o orddibyniaeth. Yn yr un modd, os oes diffyg cystadleuaeth wedi datblygu, mae penodi cyflenwyr newydd i lotiau bach yn caniatáu i hyder gael ei ennyn tra'n lleihau risg i'r gwasanaeth, a datblygu sylfaen gystadleuol hirdymor well.

Fodd bynnag, rhaid i'r swyddogaeth gaffael wneud asesiad o gost / budd dull sy'n arwain at ymdrin â sylfaen cyflenwyr fwy. Gall strategaethau ychwanegol i leihau cost proses (e.e. Cerdyn Pryniant Cymreig neu E-anfonebu) alluogi mwy o hyblygrwydd o ran y defnydd o'r lotiau, ar yr amod bod cyflenwyr bach yn dod yn E-alluog. Mae contractau bwyd eisoes yn gysylltiedig â chost weinyddol uchel yn sgil amrywiadau ym mhris y farchnad.

Argymhellir bod lotiau'n cael eu defnyddio fel arfer safonol. Rydym hefyd yn argymell symud dros amser tuag at fwy o gydweithredu traws-sector a fydd yn galluogi dull rhanbarthol o ran lotiau.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau