Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Cyfnod y Contract

Mae'n bwysig dewis cyfnod cywir ar gyfer y contract. Lle ceir strategaeth i ddatblygu cyflenwyr newydd - ac mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyflenwyr hynny fuddsoddi - gall contract tymor hwy fod yn fwy addas. Byddai hyn hefyd yn sail i ddull sy'n gofyn i gyflenwyr eu hunain symud tuag at ddulliau mwy cynaliadwy yn amgylcheddol o ran cynhyrchu neu brosesu.

Mae amseru'n bwysig o ran symud i gontractau tymor hwy. Os nad yw'r sylfaen gyflenwi wedi'i datblygu'n ddigonol i ddarparu cystadleuaeth wirioneddol, neu os yw'r gofyniad ei hun yn debygol o newid dros amser, gall fod yn well rhannu'r gofyniad yn lotiau neu ohirio symud i gontractau tymor hwy.

Yn yr un modd, mae rhai mathau o nwyddau bwyd yn wynebu amrywiadau sylweddol o ran prisio ac mewn rhai achosion mae prynu ar gyfradd ar y pryd neu gontract tymor byr yn fwy addas.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau