Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Strategaeth Gaffael

Mae strategaeth gaffael gadarn sy'n cyd-fynd ag amcanion caffael bwyd yn hanfodol er mwyn cynnal proses caffael bwyd yn effeithiol.  Dylai strategaeth fwyd:

• ddwyn ynghyd bolisïau ar ddiogelwch bwyd, ansawdd, maeth ac addysg ar draws y sefydliad ac ymgorffori egwyddorion datblygu cynaliadwy e.e.  dod o hyd i ffynonellau lleol, cynnyrch sy'n cael ei fasnachu'n deg, dod o hyd i gynnyrch moesegol, taith bwyd, ac ati.
• cael ei datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol e.e. deiliaid cyllidebau, adrannau arlwyo, caffael, cyllid, cyfreithiol ac archwilio, ynghyd ag unrhyw bartneriaid mewn prosesau cydweithredol.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddatblygu Strategaeth Gaffael yn y Canllaw Cyffredinol, sy'n cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd. Bydd dolenni yn cael eu darparu maes o law pan fydd yn ôl ar lein.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau