Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Safonau Maethlon

Pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Fesur Bwyta'n Iach yn 2009, i hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach mewn ysgolion a gynhelir ledled Cymru.

Cynhaliwyd adolygiad hefyd o'r canllawiau maethlon ar gyfer prydau ysgol yng Nghymru yn 2007. Mae'r Cynllun Gweithredu Blas am Oes a ddeilliodd o hyn yn nodi'r cyfeiriad a'r camau strategol angenrheidiol i wella safonau maethlon bwyd a diod a ddarperir mewn ysgolion yng Nghymru.  Mae ei ddatblygiad wedi'i lywio gan ymatebion i'r ymgynghoriad (sy'n cynnwys barn plant a phobl ifanc); gwersi a ddysgwyd o rannau eraill o'r DU a thrafodaethau manwl gyda Chymdeithas Arlwywyr Awdurdodau Lleol.

Ym mis Chwefror 2003 lansiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru "Bwyd a Lles:", y strategaeth faethiad genedlaethol, gan gymeradwyo'r cysylltiad rhwng deiet ac iechyd a rhoi cynllun gweithredu i Gymru. Wedi'i ddatblygu gan Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill, mae "Bwyd a Lles" yn amlinellu'r camau gweithredu sydd eu hangen gan gyfranogwyr allweddol i wella deiet cyffredinol pobl yng Nghymru. Mae'n blaenoriaethu'r grwpiau hynny sy'n debygol o ddioddef anghydraddoldeb o ran deiet ac iechyd. Y prif grwpiau blaenoriaeth yw incwm isel a defnyddwyr agored i niwed – gan gynnwys yr oedrannus a grwpiau lleiafrifoedd ethnig – yn ogystal â babanod, plant a phobl ifanc, dynion canol oed a menywod mewn oed i gael plant. Ceir naw argymhelliad a chamau gweithredu cysylltiedig.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd yn darparu llaeth ysgol am ddim i ysgolion ac yn 2004 treialwyd brecwast am ddim mewn ysgolion mewn rhai ardaloedd "Cymunedau yn Gyntaf". Fodd bynnag, mae angen i sefydliadau unigol ddatblygu eu polisïau eu hunain o'r cyngor amrywiol gan ystyried gwahaniaethau lleol a strwythurol.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau