Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Maeth

Profwyd bod gwelliannau i ddeiet yn cael effaith fuddiol ar iechyd hirdymor, atal clefydau gan gynnwys canser, problemau gyda'r galon a diabetes, gwella'r gallu i ganolbwyntio a pherfformiad yn ogystal â chynorthwyo gwell ansawdd bywyd. Felly mae deiet yn rhan o'r ystyriaethau cymdeithasol mewn polisi datblygu cynaliadwy.

Er bod gan nifer sylweddol o'r rhai sy'n byw yng Nghymru ddeiet iach, mae nifer fawr o bobl yn bwyta deiet afiach, gan arwain at ansawdd bywyd gwael a straen ar ddarparu iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. I wella iechyd cyffredinol y rhai sy'n byw yng Nghymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun strategol 'Bwyd o Ansawdd i Bawb yng Nghymru'. Ei nod fydd ei gwneud yn hawdd i bobl wneud dewisiadau iach, diogel a fforddiadwy ynghylch y bwyd y maent yn ei brynu, ei goginio a'i fwyta. Mae'n adeiladu ar y gwaith i wella ansawdd a gwerth maethlon bwyd sydd ar gael mewn ysgolion drwy gynllun Blas am Oes a'r hyn sydd ar gael yn ysbytai Cymru. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi gweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant bwyd yng Nghymru ac ar draws y DU i ail-fformiwleiddio bwyd i ddarparu dewisiadau iach a chyflwyno labelu ar flaen pecynnau fel ei bod yn haws i ddefnyddwyr eu hadnabod.

Mae'r cynnydd yn y galw am fwyd a diod iach yn creu nifer o gyfleoedd busnes ar gyfer cynhyrchwyr o Gymru.
Dylai sefydliadau'r sector cyhoeddus annog gwelliannau i ddeiet ac mae ganddynt ddyletswydd gofal benodol i grwpiau agored i niwed fel plant, menywod beichiog, pobl hŷn a'r rhai sy'n gwella yn yr ysbyty. Drwy wella mynediad ffisegol ac economaidd i fwyd iach a chymorth ar gyfer gweithredu cymunedol, gall y sector cyhoeddus chwarae rôl bwysig o ran lleihau'r baich ar y GIG, mynd i'r afael ag anfantais gymdeithasol ac, yn benodol, lleihau tlodi bwyd.

Mae dyletswydd gyfreithiol ar rai o gyrff y sector cyhoeddus i fynd i'r afael ag effaith maeth ar iechyd. Rhaid i bob Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru baratoi a gweithredu Strategaeth Iechyd a Lles ar y cyd ar gyfer eu hardal (adran 24 o Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002) Rhaid i'r strategaeth hon fynd i'r afael â ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles y boblogaeth leol, gan gynnwys hybu iechyd, maeth a diogelwch bwyd (rheoliad 5, Rheoliadau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2003).

Bydd y ddogfen atodedig yn eich cynorthwyo wrth weithredu polisi maeth gwell mewn caffael bwyd yn llwyddiannus.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau