Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Caffael Bwyd

Mae caffael yn chwarae rhan allweddol yn y broses o newid y ffordd y mae bwyd yn cael ei brynu yn y sector cyhoeddus, fodd bynnag un elfen yn unig ydyw ac mae angen iddi gael ei hategu gan strategaeth fwyd gyffredinol sy'n gadarn yn gyfreithlon ac yn strwythurol. Mae bwyd yn gategori yn y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, a sefydlwyd yn 2013 gyda’r cyfrifoldeb dros wariant cyffredin ac ailadroddus yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a'r contractau sydd ar gael cliciwch ar y ddolen isod.

Mae hefyd yn bwysig nodi mai dim ond rhan fach y mae caffael yn ei chwarae o ran sicrhau bod bwyd diogel yn cael ei brynu a'i weini – mae cyfrifoldeb hefyd ar allfeydd arlwyo / ceginau a meysydd eraill ym mhob sefydliad, fel adrannau iechyd awdurdod lleol, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sicrhau bod hylendid a diogelwch bwyd yn y gegin yn cael eu dilyn a bod deddfwriaeth diogelwch bwyd yn cael ei dilyn.

Mae trafodaeth barhaus rhwng y sefydliad a'r sylfaen gyflenwi bresennol a phosibl hefyd yn hanfodol. Mae deall yr opsiynau a gwneud ymchwil briodol i'r farchnad cyn gwneud penderfyniadau ar y fanyleb neu'r broses dendro yn hanfodol o ran cyflawni'r canlyniadau dymunol. Mae'r sylfaen gyflenwi yn aml yn y sefyllfa orau i nodi cyfleoedd ar gyfer newid. Fodd bynnag, mae angen i gyflenwyr ddeall y gwahaniaeth rhwng casglu gwybodaeth a'r broses dendro ffurfiol a fydd yn dilyn.

Ceir elfennau allweddol o'r broses gaffael y gellir eu cysoni’n well â datblygu cynaliadwy a pholisïau maeth - dyma dabl sy'n rhoi asesiad o bob un o'r meysydd allweddol.  Trafodir pob elfen yn yr adrannau canlynol er mwyn rhoi enghreifftiau ymarferol.

Cynhaliodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol adroddiad yn 2006 'Smarter Food Procurement in the Public Sector', gan ganolbwyntio ar sut y gall sefydliadau wella eu prosesau caffael bwyd - cynnal neu wella ansawdd y prydau a weinir ganddynt yn ogystal â rheoli eu costau.  Tynnir sylw at yr heriau a wynebir ynghyd â'r cyfleoedd ar gyfer gwella, argymhellion ac enghreifftiau o le y mae hyn wedi'i gyflawni.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau