Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Cyfarwyddebau'r UE

Fel y crybwyllwyd yn yr adran 'Fframwaith Deddfwriaethol', rhaid i brosesau caffael y sector cyhoeddus gydymffurfio â Chyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd ar Gaffael.

Rhai dilyn egwyddor Cytuniad yr UE o gystadleuaeth agored a theg, tryloywder, peidio â gwahaniaethu a chymesuredd.

Mae'n debygol y bydd unrhyw broses gaffael gyhoeddus sy'n rhoi blaenoriaeth i unrhyw gyflenwr neu gontractwr ar sail cenedligrwydd neu leoliad yn torri Cytuniad yr Undeb Ewropeaidd. Mae cyfleoedd i nodi bwyd a diod o rai lleoliadau drwy statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) rhai bwydydd (ystyrir hyn yn ddiweddarach yn y Canllaw). Fodd bynnag, mae'r gallu i gyfiawnhau polisi i roi blaenoriaeth i gynnyrch neu wasanaethau o ranbarth neu leoliad penodol yn gyfyngedig iawn.

Gellir gwneud rhagor i annog datblygu cynaliadwy a chyfranogiad busnesau bach a chanolig drwy’r ffordd yr eir i'r afael â'r fanyleb a’r broses dendro - ystyrir hyn ymhellach yn yr adran hon.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau