Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Cydymffurfiaeth Contractau

Un ystyriaeth bwysig wrth brynu bwyd diogel a chefnogi agenda datblygu cynaliadwy yw'r gallu i sicrhau bod cyflenwyr yn cydymffurfio â'r gofynion. Os nad oes camau effeithiol ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth contractau a monitro perfformiad pob agwedd sylweddol, ni ellir gwarantu'r manteision, a gall cydymffurfiaeth leihau dros amser a gall hyn arwain at ganlyniadau angheuol.

Argymhellir bod sefydliadau'n adolygu pob agwedd i sicrhau y gellir ei mesur a'i monitro. Gall y broses a ddefnyddiwyd ar gyfer arfarnu cyflenwyr a diwydrwydd dyladwy ffurfio rhan o fonitro parhaus. Argymhellwn sefydlu prosesau adolygu ffurfiol a thargedau perfformiad yn yr amodau contract. Fel arall, dylid cytuno ar fesurau a thargedau h.y. DPAau (Dangosyddion Perfformiad Allweddol) yng nghamau cynnar iawn y contract a chytuno ar gyfrifoldebau ar gyfer casglu data. Mae’n bwysig bod data yn cael eu casglu'n barhaus i olrhain tueddiadau mewn perfformiad a darparu tystiolaeth.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau