Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Diogelu Cyflenwadau Bwyd

Mae diogelu cyflenwadau bwyd yn gysylltiedig â chynaliadwyedd. Mae'n ymwneud â defnyddwyr yn cael mynediad parhaus i ddigon o fwyd maethlon, diogel a fforddiadwy er mwyn dilyn ffyrdd egnïol ac iach o fyw, a chael cyflenwadau dibynadwy a fydd yn gwrthsefyll pob math o argyfwng. Er mai prin fu cynllunio bwyd ymhlith awdurdodau lleol yng Nghymru yn y gorffennol, maent bellach yn bwriadu dwyn ynghyd ddisgyblaethau amrywiol i wella diogelwch bwyd ar gyfer poblogaethau lleol.

Mae Defra wedi cynnal ymchwil i Ddiogelu Cyflenwadau Bwyd yn y DU: Papur Tystiolaeth a Dadansoddi gan nodi:-

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae diogelu cyflenwadau bwyd wedi'i drafod yn gynyddol fel mater o bryder mewn rhai gwledydd datblygedig, gan gynnwys yn y DU. Ymddengys fod dau brif sbardun:

• Yn y DU, gwelwyd dirywiad amlwg yn y gymhareb hunanddigonolrwydd o gynhyrchu domestig i'r hyn sy'n cael ei fwyta dros y degawd diwethaf. Mae disgwyl i ddiwygiadau ‘datgysylltu’ y PAC, ynghyd â'r posibilrwydd o ryddfrydoli masnach mewn cynnyrch amaethyddol, leihau cynnyrch domestig yn y DU ac Ewrop.

• Yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd, pryderon ynni rhyngwladol, tensiynau daearwleidyddol a therfysgaeth ryngwladol, ymdeimlad cynyddol o'r potensial ar gyfer tarfu ar gyflenwadau bwyd domestig mewn byd ansicr.

Cliciwch isod i gael mynediad i erthygl newyddion o fis Awst 2009 lle mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd Hilary Benn yn mynd i'r afael â materion diogelu cyflenwadau bwyd.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau