Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Masnachu Teg a Moesegol

Amcangyfrifir bod gwledydd sy'n datblygu yn colli £500 biliwn y flwyddyn yn sgil system fasnachu annheg. Gall prynu nwyddau masnach deg neu wedi'u cynhyrchu'n foesegol olygu gwell bargen i ffermwyr, tyfwyr a chynhyrchwyr ar raddfa fach drwy annog cynlluniau partneriaeth sy'n lleihau nifer y bobl sydd yn y canol. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn cael pris teg, gan eu galluogi i fuddsoddi mwy yn eu busnesau neu mewn prosiectau iechyd ac addysg yn eu cymunedau. Mae hyn yn gwella cynhyrchiant ac yn diogelu cyflenwadau yn y dyfodol. (DEFRA, 2008).

Er nad ydych yn gallu nodi'r defnydd o Fasnach Deg, gan mai enw brand yw hwn, gallwch ddefnyddio'r term cynhyrchion 'wedi'u masnachu'n deg'. Hefyd, gall hysbysebion a dogfennau gwahoddiad i dendro egluro y gall opsiynau wedi'u masnachu'n deg gael eu cynnwys yn y cynhyrchion a ddarperir er mwyn bodloni gofynion arlwyo'r sefydliad sy'n contractio.

Cymru oedd y wlad gyntaf i ddod yn Genedl Masnach Deg, yn 2008. 

Er mwyn bod yn Wlad Masnach Deg dylid gallu dangos dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o fasnach deg yn y gymuned leol, dylai cynnyrch Masnach Deg fod ar gael yn eang a bydd ymrwymiad wedi'i wneud i gynyddu gwerthiannau ac ymwybyddiaeth ymhellach drwy weithgaredd hyrwyddo ac addysgol. (Masnach Deg Cymru, 2010).

Cliciwch isod i weld rhagor o wybodaeth am Fasnach Deg Cymru sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru ac sy’n bodoli i ehangu’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau