Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Lles Anifeiliaid

Mae gofalu am iechyd a lles anifeiliaid yn bwysig, nid dim ond am resymau moesegol, ond hefyd oherwydd bod y ffordd y mae anifeiliaid yn cael eu bridio, eu magu a'u paratoi ar gyfer eu bwyta yn effeithio ar ansawdd y cynnyrch terfynol.  Hefyd, mae gan leoliad lladd-dai ger cynhyrchwyr sylfaenol y potensial i gyfrannu at brosesu cynhyrchion o ansawdd gwell, yn ogystal â lleihau taith bwyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i sicrhau safonau uchel o iechyd a lles i dda byw ar ffermydd hyd at eu lladd. 

Caiff sefydliadau eu hannog yn gryf i fabwysiadu'r ymrwymiad hwn hefyd sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu mewn manylebau ar gyfer tendrau bwyd lle bynnag y bo'n bosibl.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau