Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Manteision Bwyd Cynaliadwy

Mae cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020’ yn amlinellu'r effaith gadarnhaol y gall bwyd cynaliadwy ei chael ar yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas.

Economi - Mae ymchwil gan y Sefydliad Economeg Newydd wedi dangos sut y gall gwariant o tua £10 ar gynlluniau bwyd lleol gynhyrchu bron £26 i’r economi leol, ond bydd gwario £10 mewn archfarchnad ond yn arwain at gyfraniad o £14 i'r economi leol. Y mwyaf lleol yw'r gadwyn fwyd, y mwyaf fydd yr enillion i'r cynhyrchydd ac i eraill yn yr ardal leol.

Amgylchedd - ar sail y DU amcangyfrifir bod yr ynni a ddefnyddir ar gyfer cludo a thrin a thrafod bwyd rhwng 16% a 21% o fil ynni'r wlad, ac felly mae'n gwneud cyfraniad sylweddol at nwyon tŷ gwydr a chynhesu byd-eang. Gall bwyd lleol leihau effaith amgylcheddol prosesu a dosbarthu bwyd h.y. lleihau taith bwyd a gall hefyd ddileu costau diangen o'r gadwyn gyflenwi.

Cymdeithasol - Gall cyflwyno cynlluniau bwyd lleol roi mwy o berchnogaeth i gymunedau a’u cynnwys yn fwy yn y broses yn ogystal â chynorthwyo eu datblygiad. Mae bwyta bwyd ffres, maethlon hefyd yn golygu manteision iechyd sy'n golygu bod llai o straen ar y gwasanaeth iechyd gwladol.

Felly mae caffael bwyd cynaliadwy yn cynnwys gweithgaredd fel nodi nwyddau a gwasanaethau sy'n osgoi effaith negyddol ar yr amgylchedd pan fyddant yn cael eu cynhyrchu, eu bwyta neu eu gwaredu, gan leihau gwastraff, annog datblygu cadwyni cyflenwi lleol lle y bo'n briodol, a datblygu cyflenwyr allweddol i groesawu datblygu cynaliadwy eu hunain.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau