Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Datblygu Perthynas â Chyflenwyr

Mae datblygu perthynas â'r sylfaen gyflenwi - a'i haddysgu - yn weithgaredd pwysig ac mae'n cysylltu â'r strategaeth gaffael. Anogir sefydliadau contractio i sicrhau bod eu swyddogion datblygu economaidd ac Adran yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwbl ymwybodol o'u hanghenion ac yn gallu defnyddio gwybodaeth mewn gweithgaredd addysg i gyflenwyr.

Mae briffio cyflenwr ar ôl arfarnu ac ar ôl gwerthuso tendrau yn fodd o sicrhau bod cyflenwyr yn ymwybodol o unrhyw ddiffygion ac y gallant fynd i'r afael â'r rhain yn effeithiol ar gyfer y dyfodol.

Dylid ymgorffori sianeli cyfathrebu rheolaidd â darpar gyflenwyr a chyflenwyr presennol ynghyd â gwneud gwybodaeth am ofynion ar gael yn eang. Dylai'r wybodaeth gynnwys polisi datblygu cynaliadwy y sefydliad sy'n contractio, amserlenni contractio, y galw a ragwelir ac unrhyw newidiadau sylweddol (fel mwy o symudiad at brydau parod, neu gynnyrch organig neu ffres) prosesau cymeradwyo cyflenwyr, a dewisiadau masnachu electronig. Gellir hefyd roi hyfforddiant ar sut i dendro'n effeithiol.

Ar gyfer cyflenwyr presennol, ceir cyfleoedd o ran monitro perfformiad contract. Yn ogystal â pherfformiad contract, gall adolygiadau hefyd gwmpasu datblygu cyflenwyr, a rhannu gwybodaeth am y farchnad, a gall nodi cynlluniau gweithredu ar y cyd i wella perthnasoedd gwaith a chyflawni cysylltiad cryfach rhwng gweithgaredd y cyflenwr a pholisïau'r sefydliad ei hun. Mae'r cynllunio tymor hwy hwn ar y cyd yn hanfodol o ran cyflawni datblygu cynaliadwy ac mae'n unol â gofynion Awdurdodau Lleol i ymgynghori â rhanddeiliaid (a fyddai'n cynnwys cyflenwyr allweddol) mewn adolygiadau gwasanaeth.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau