Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Meini Prawf Gwerthuso

Mae'r adran hon yn trafod meini prawf gwerthuso mewn tendrau bwyd yn fanylach ac yn nodi'r materion allweddol i'w hystyried.

Er bod cyfeiriad at ofynion y cyfarwyddebau caffael ac at drothwyon ariannol lle mae'r cyfarwyddebau'n dechrau bod yn berthnasol, dylid cofio y bydd egwyddorion ehangach cyfraith yr UE yn berthnasol ym mhob sefyllfa dendro, p'un a yw'r cyfarwyddebau'n berthnasol ai peidio, yn enwedig yr egwyddor o beidio â gwahaniaethu.

Bydd dolen i ragor o wybodaeth yn y Canllaw Cyffredinol, sy'n cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd, yn cael ei darparu maes o law pan fydd yn ôl ar lein. Yn y cyfamser dyma ddolen i Ganllawiau Gwasanaethau Masnachol y Goron ar Ddyfarnu Contractau.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau