Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

GWEITHRED: Cwblhau'r Asesiad Risg Cynaliadwy ar ddechrau'r broses ac ystyried a ellir ymgorffori Manteision Cymunedol.

Prynu Bwyd Cynaliadwy

Canlyniadau allweddol

  • Mae contractau'n cael eu gosod sy'n sicrhau bod bwyd diogel a chynaliadwy'n cael ei gyflenwi.

Nid oes diffiniad cyfreithiol o 'fwyd cynaliadwy'. Fodd bynnag, yn ei Fenter Caffael Bwyd yn y Sector Cyhoeddus, mae Defra'n ei ddiffinio fel "systemau cynhyrchu, prosesu, marchnata, dosbarthu, ac arlwyo" sy'n bodloni'r pum nod cyffredinol canlynol:

•  Codi safonau cynhyrchu a phrosesu
•  Cynyddu tendrau gan gynhyrchwyr bach a lleol
•  Cynyddu'r bwyd iach a maethlon sy'n cael ei fwyta
•  Lleihau effeithiau amgylcheddol andwyol cynhyrchu a chyflenwi
•  Cynyddu capasiti ac adnoddau cyflenwyr bach a lleol er mwyn bodloni'r galw

Yn ogystal, mae Comisiwn Datblygu Cynaliadwy'r DU hefyd yn cynnig diffiniad o fwyd cynaliadwy.

Er mwyn i fabwysiadu dull caffael bwyd cynaliadwy fod yn llwyddiannus, mae'n bwysig bod y defnyddwyr a rhanddeiliaid allweddol yn deall y newidiadau ac yn gefnogol ohonynt.

Cafodd canllawiau caffael bwyd cynaliadwy eu paratoi hefyd gan Gwerth Cymru (Menter Gaffael Cymru gynt) yn 2004 o'r enw 'Cnoi Cil’. Mae'n darparu canllawiau ar y materion sy’n ymwneud â chaffael bwyd yn y sector cyhoeddus - sicrhau gwerth am arian gan fod yn ymwybodol hefyd o'r effeithiau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol, gan gynnwys argymhellion ymarferol ar sut i gaffael mewn ffordd sy'n ystyried y meysydd ehangach ac a fydd yn cynhyrchu'r budd mwyaf i bawb.

Mae'r adran hon yn darparu rhagor o wybodaeth am y meysydd hyn ac yn awgrymu'r camau i'w cymryd ar gyfer caffael bwyd yn effeithiol ac yn gynaliadwy.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau