Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Dull Newydd o Gaffael Bwyd

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd trefniadau caffael bwyd diogel ac mae'n dymuno sicrhau bod hyn yn cael ei adlewyrchu mewn arferion caffael bwyd ar draws y sector cyhoeddus. I lywio hyn, mae tîm Gwerth Cymru Llywodraeth Cymru wedi datblygu'r Canllaw hwn gan ddarparu canllawiau a chyngor ar ddiogelwch a deddfwriaeth bwyd, templedi safonol a Siarter Bwyd 'Prynu Bwyd Diogel ar gyfer y Plât Cyhoeddus: Dull Newydd o Gaffael Bwyd’.  Am y tro cyntaf, mae hyn yn amlinellu dyheadau Llywodraeth Cymru o ran sut y dylai’r broses caffael bwyd gael ei chynnal mewn awdurdodau a'r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan ein cyflenwyr bwyd. Ein nod yw sicrhau bod y broses o brynu a chyflenwi bwyd yn cael ei chynnal i'r safonau uchaf ac yn unol ag arferion gorau, i sicrhau bod bwyd diogel yn cael ei weini ar y plât cyhoeddus.

Fodd bynnag, dylid nodi mai dim ond rhan fach y mae caffael yn ei chwarae yn y broses o sicrhau bod bwyd diogel yn cael ei brynu a'i weini – mae cyfrifoldeb hefyd ar allfeydd arlwyo / ceginau pob awdurdod a meysydd eraill fel adrannau iechyd awdurdodau lleol, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Chymdeithas Llywodraeth Leol  Cymru i sicrhau bod rheolau hylendid a diogelwch bwyd yn y gegin yn cael eu parchu a bod deddfwriaeth diogelwch bwyd yn cael ei dilyn.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau