Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

5Diogelwch Bwyd yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Deddfwriaeth

**NODER BOD DEDDFWRIAETH BWYD YN CAEL EI NEWID A'I DIWEDDARU O BRYD I'W GILYDD - MAE'N BWYSIG EICH BOD YN GWIRIO DEDDFWRIAETH GYFREDOL GYDA'CH SWYDDOG IECHYD YR AMGYLCHEDD NEU'R ASIANTAETH SAFONAU BWYD CYN GOSOD CONTRACTAU BWYD **

Mae Deddf Diogelwch Bwyd 1990 yn darparu'r fframwaith ar gyfer yr holl ddeddfwriaeth bwyd ym Mhrydain.  Ers mis Ionawr 2006, bu rheoliadau hylendid bwyd newydd yn gymwys sy'n ceisio moderneiddio, atgyfnerthu a symleiddio deddfwriaeth hylendid bwyd yr UE ynghyd â phennu'r rheolaethau a fydd yn berthnasol drwy’r gadwyn fwyd gyfan a diogelu iechyd y cyhoedd.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) hefyd wedi paratoi Fframwaith Rheoleiddio ar gyfer gwneud penderfyniadau yn yr Asiantaeth sy'n nodi ei gwerthoedd craidd.  Yn ogystal, mae Deddf newydd Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 yn rhoi fframwaith o sancsiynau rheoleiddiol ar waith i ymdrin ag achosion o beidio â chydymffurfio ond gan sicrhau nad yw rheoleiddwyr yn rhoi beichiau diangen ar fusnesau bwyd.

Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau